Werkwijze

We verzamelen de uitdagingen waar mensen met een beperking voor staan, bedenken oplossingen en testen deze in het Experience Centre.

Lees meer

Werkwijze

In de Academy Het Dorp kijken bedrijven, kennisinstellingen en zorgprofessionals op een vernieuwende manier naar de zorg. Samen met mensen met een beperking bedenken en testen zij slimme oplossingen en innovaties die het leven van mensen met een beperking gemakkelijker en zelfstandiger maken. De inzet van technologie is hierbij onmisbaar.

Doelstelling en Beleid

Het Dorp, sinds 1962 de bekendste en meest innovatieve woongemeenschap voor mensen met een beperking, wordt drastisch gemoderniseerd. Om opnieuw optimaal in te kunnen spelen op de transities van de gezondheidszorg en maatschappij. De ambitie is hoog: een transformatie van deze wijk tot de slimste, gezonde omgeving denkbaar, tot een (inter)nationaal voorbeeld. Samen met cliënten en innovatieve mensen in de zorg, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen is ‘Academy Het Dorp’ opgericht. De samenwerking in de Stichting Academy Het Dorp leidt tot een goed functionerend ecosysteem ter bevordering van innovatie op vier gebieden: de sociale omgeving, de gebouwde omgeving, technologie en zorg. Mensen zijn hierdoor aantoonbaar minder afhankelijk van zorg en beter in staat zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Cliënten en gebruikers hebben een zeer nadrukkelijke rol binnen de Academy; zowel bij het onderzoek, de ontwikkeling én het aantonen van de doelmatigheid van de producten en diensten die ontwikkeld worden (#patientsincluded). Eén van de drie raden die projectvoorstellen beoordeelt is de Gebruikersraad, waar standaard één zetel voor een vertegenwoordiger van de CCR (Centrale cliëntenraad) van Siza is gereserveerd. De beide andere raden zijn de Wetenschappelijke Adviesraad en de Sociaal-ethische Toetsingscommissie. Deze drie raden vormen de basis van het innovatieprogramma en adviseren het bestuur van de Stichting Academy Het Dorp.

Eind 2018  wordt het eerste nieuwe gebouw in Het Dorp opgeleverd. Hier zal ook het Solutions Lab worden gevestigd als huurder. Het faciliteert het fysieke samenwerken tussen zorgverleners en cliënten enerzijds en bedrijven en kennisinstellingen anderzijds, de broodnodige motor onder de vernieuwing. Innovators krijgen hier gevraagd en ongevraagd feedback van de mensen waar het echt om gaat: de mensen met een beperking die de oplossingen gaan gebruiken.

Een gecombineerd online en offline marketing- en communicatieplan zal niet alleen op bestuurlijk en directieniveau mensen interesseren in ondersteuning van het ambitieuze Innovatieprogramma, het zal ook mensen overhalen daadwerkelijk mee te werken aan innovatie in het Solutions Lab. Het Innovatieprogramma startte daadwerkelijk in januari 2017, en het Solutions Lab opende in september 2017 op een alternatieve tijdelijke locatie. In 2018 zetten we de goede start door om in 2019 daadwerkelijk up and running te zijn met het Solutions Lab vanuit het eerste gebouw.

De Academy Het Dorp is opgericht om samen met gebruikers de uitdagingen van vernieuwing en innovatie in de langdurende zorg te adresseren. Vanuit een onderzoeks- en innovatiecentrum midden in de zorg is onder de vleugels van de Academy Het Dorp een ambitieus innovatieprogramma opgesteld. Dit programma is erop gericht samen met mensen met een beperking door onderzoek en ontwikkeling die dingen beschikbaar te krijgen, waardoor zij meer in staat zijn hun eigen leven te organiseren. De doelstelling van de Academy Het Dorp is het vormen van een geïnteresseerde, welwillende en innovatieve community met als doel: ‘meer mogelijk maken met, voor en door mensen met een beperking door inzet van technologie.’ Door samenwerking, kennisuitwisseling, investering en onderzoek (het innovatieprogramma) willen we de zelfstandigheid van mensen met een beperking bevorderen, conform het VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Het past daarmee uitstekend in de rijke historie van Het Dorp, en zeker ook de Nederlandse zorgcultuur, die bekend staat om haar vooruitstrevende houding ten aanzien van zorgvernieuwing.

Onbezoldigd bestuur

Stichting Academy Het Dorp kent een onbezoldigd bestuur.

Lees meer

Rendertime:0.035seconds(Logging enabled)