Academy Het Dorp

Ambitie: meer mogelijk maken met de inzet van technologie

Lees meer

Privacyverklaring

Stichting Academy Het Dorp en Solutions Lab b.v. (gezamenlijk de “Academy”) zet zich onder meer in voor innovatie in de zorg en exploiteert in dat kader onder meer een onderzoeks- en innovatiecentrum dat zich onder meer richt op het onderzoeken, testen en ontwikkelen van producten voor de (langdurige) zorg. In dat kader alsmede aanverwante zaken en haar normale bedrijfsvoering, verzamelt en verwerkt de Academy persoonsgegeven. De Academy beoogt de privacy van haar cliënten, leveranciers en bezoekers zo zorgvuldig mogelijk te waarborgen. Dit ziet dus op u en uw gegevens, ongeacht het soort gegevens dat we van u verzamelen of bewerken. De Academy spant zich ook in uw privacy te waarborgen conform de toepasselijk wet en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensverwerking zoals deze sinds 25 mei 2018 van toepassing.

Persoonsgegevens en verwerking daarvan

De Academy verzamelt en verwerkt diverse categorieën van persoonsgegevens (hierna verwerking geheten). Dit doet de Academy voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het middels email toezenden van informatie conform uw voorkeuren, het publiceren van door u gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties, etc.)
 • om met u in contact te kunnen treden;
 • het uitvoeren van onderzoek ten aanzien van innovaties in de zorg;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van De Academy (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van De Academy (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Academy website(s));
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van De Academy.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u De Academy daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan De Academy stelt. Daarnaast kan het zijn dat u bij het bezoeken van de Academy  website(s) er automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan de Academy worden verstrekt, zoals uw gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Binnen deze doeleinden vinden onder meer de volgende verwerkingen plaats binnen de Academy:

 • Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de locaties van de Academy;
 • Verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten van zorgverleners die deelnemen aan diverse vormen van (wetenschappelijk) onderzoek opgezet of ondersteunt door de Academy;
 • Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers van partijen met wie de Academy samenwerkt (e.g. samenwerkingspartners, leveranciers, (beoogde) klanten); en
 • Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de websites van de Academy.

Deze opsomming is niet beoogd limitatief te zijn, maar wel om een duidelijk beeld te schetsen van de persoonsgegevens die de Academy verwerkt. Hieronder vindt u een nadere toelichting van deze verwerkingen.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers

De Academy wil graag weten wie zich op haar locaties bevinden en verwerkt in dat kader persoonsgegevens van haar bezoekers. De Academy behoudt zich daarbij het recht voor om bezoekers om identificatie te vragen en daar eventueel een kopie van te maken. Daarbij zal getracht worden een dergelijk kopie te ontdoen van bijzondere persoonsgegevens (i.e. BSN nummer).

Verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van onderzoek

Onderzoek wordt waar redelijkerwijs mogelijk gedaan met geanonimiseerde gegevens, zijnde gegevens die niet meer naar cliënten te herleiden is. Echter, gelet op de rol die de Academy veelal speelt bij dergelijk onderzoek, is dit vaak niet mogelijk. In dat soort gevallen zal de Academy ook kunnen beschikken over medische gegevens(i.e. gegevens over uw gezondheid). Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. Wij gaan daar uiteraard zo zorgvuldig mogelijk mee om.

Indien u deelneemt aan een onderzoek en we in dat de beschikking dienen te krijgen over uw medische gegevens en eventueel BSN gegevens, zal u altijd worden verzocht daar (schriftelijk) toestemming voor te geven. Mocht u deze toestemming weigeren dan zullen deze gegevens in beginsel niet door de Academy worden verwerkt. Een door u gegeven toestemming kunt u uiteraard op elke door u gewenst moment intrekken, op welk moment de Academy de verwerking van de betreffende gegevens, voor zover deze niet noodzakelijk zijn voor andere toegestane doeleinden, beëindigen.

Verwerking van persoonsgegevens van derden

De Academy verwerkt tevens persoonsgegevens van medewerkers van derden, waaronder leveranciers en partijen met wie zij samenwerkt, of die als (beoogd) klant van De Academy kwalificeren. Deze betreffende persoonsgegevens kunnen wezenlijk verschillen per persoon en oogmerk (e.g. contactgegevens van een (beoogde) klant of kwalificaties van een bij een onderzoek betrokken medisch specialist). Uitgangspunt is dat de Academy zich inspant om het verzamelen van persoonsgegevens waar redelijkerwijs mogelijk te beperken.

Daarnaast valt onder deze vorm van verwerking de nieuwsbrief die de Academy uitstuurt. De nieuwsbrieven worden verzonden aan personen die zich daarvoor bij de Academy hebben aangemeld, en bestaande klanten van De Academy. Aanmelding vindt plaats door middel van een opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als ontvanger genoteerd wordt wanneer u zichzelf daarvoor expliciet aanmeldt. Het is daarnaast mogelijk dat u als bestaande relatie van De Academy op verzoek van een medewerker van de Academy aan het abonneebestand bent toegevoegd. U ontvangt hierover in dat geval een bericht. Het betreffende bericht bevat een link waarmee u zich met één klik weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in deze communicatie van de Academy. Deze link treft u onderaan iedere nieuwsbrief aan, zodat u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee.

Verwerking persoonsgegevens bezoekers website

Indien u gebruik maakt van een of meerdere website van de Academy (inclusief emails en sociale media uitingen), dan zal de Academy bepaalde persoonsgegevens van u kunnen verzamelen. Dit kan plaatsvinden via zogeheten cookies alsmede doordat u zelf data op een website achterlaat door onder meer het invullen van een formulier of het achterlaten van een opmerking. De Academy verwerkt deze persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van diensten die zij via haar website uitvoert of aanbiedt;
 • Om contact met u op te kunnen nemen; en
 • Om de website en/of het gebruik daarvan te analyseren en/of optimaliseren.

We gebruiken cookies of soortgelijke technologieën wanneer u gebruikmaakt van de Academy websites, onze e-mails ontvangt en onze mobiele apps en/of verbonden apparaten gebruikt. In de meeste gevallen kunnen wij u niet direct identificeren op grond van de informatie die wij met deze technologieën verzamelen.

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt voor bovenstaande doelen en zullen niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk is voor het doel ervan (tenzij wet- of regelgeving ons anders verplicht).

 

Werkingssfeer en wijzigingen

Dit privacy statement is van toepassing op de Academy en haar dochtervennootschappen. Dit privacy statement heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de Academy website(s) een link bevatten. De opname van een link op een Academy website  betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons, onze dochterondernemingen of onze filialen wordt onderschreven.

De Academy kan dit privacy statement eenzijdig wijzigen. De Academy zal een dergelijk wijziging publiekelijk maken. De Academy kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

 

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Academy, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op ons op via 088-3779999 of per email  info@academyhetdorp.nl.

Bekijk ook

Rendertime:0.115seconds(Logging enabled)